WETLAB tədrisi / Обучение в WETLAB / Training in WETLAB

WETLAB tədrisi / Обучение в WETLAB / Training in WETLAB

Əziz həmkarlar sizləri müasir cərrahiyyə tədrisi laboratoriyasına (WETLAB-a) dəvət edirik.

WETLAB tədrisi – qısa müddətdə bütün növ göz əməliyyatlarına yiyələnmək, peşə bacarıqlarını mükəmməl əldə etmək deməkdir. Simulyasiya mərkəzində təlimlər aşağıdakı sahələrdə aparılır:

1. Fakoemulsifikasiyanın əsas kursu

2. Refraktiv cərrahiyyə kursu

3. Qlaukoma əməliyyatı kursu

4. Kataraktanın əməliyyatı kursu

5.Təxirəsalınmaz yardım kursu (gözün  xəsarəti zamanı)

6. Fəsadlı katarakta kursu

Kurslar  2 hissədən ibarətdir: nəzəri və praktiki. Leksiyalar akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisləri tərəfindən oxunur. Kursun müddəti proqrama əsasən 1və ya 2 həftədir.

Praktik məşğələlərin əsas vaxtı trenajer zalında tətbiq olunan bacarıqların ətraflı inkişafına yönəldilmişdir ki, bu da əməliyyatın mərhələli şəkildə mənimsəməsinə - əl bacarıqları, avadanlıqın və əməliyyat mikroskopunun idarə edilməsinə, alətlərin və sərf materiallarının düzgün istifadə edilməsinə. Təlim təcrübəli göz cərrahları tərəfindən nəzarət edilir, hər bir kursanta fərdi olaraq əməliyyatları yerinə yetirməyə köməklik edilir, təlim prosesisi əməliyyat zamanı yaranan suallara cavab verməyə, kontrol və düzəliş edilərək idarə olunur.

Teorik təlim mühazirələr, nümayiş materialları, sual-cavablar, əldə edilmiş biliklərin nəzarətindən ibarətdir.

Kursu bitirdikdən sonra, hər bir cərrah ona göz əməliyyatını müstəqil olaraq yerinə yetirmək hüququ verən bir sertifikat alır.

Kurs zamanı  mərkəzin nəzdində yaşamaq imkanı yaradılmışdır.

Eyni zamanda Wetlab tədris kursu iştirakçıların istəkləri ilə bağlı müraciətləri qəbul edir.

Yaranan bütün suallar ilə bağlı Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzininə - 5022-ci kabinetə və ya 050 388 19 47, 051 433 81 16 əlaqə nömrələrinə müraciət edə bilərsiniz.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уважаемые коллеги приглашаем Вас  в современную операционную учебную лабораторию WETLAB.  

Обучение в WETLAB – уникальная возможность в кратчайшие сроки освоить современную технологию всех видов хирургических вмешательств на глазу, приобрести профессиональные навыки. Обучение в симуляционном центре проводится по следующим направлениям:

 1. базовый курс факоэмульсификации
 2. курс рефракционной хирургии
 3. курс хирургии глаукомы
 4. курс хирургии катаракты
 5. курс ургентной (неотложной) помощи при травмах глаза

Каждый курс состоит из 2-х частей: теоретической и практической. Лекции читают ведущие специалисты НЦО имени академика З. Алиевой. Продолжительность курса обучения составляет в зависимости от программы 1-2 недели.

Основная часть времени уделяется детальной отработке практических навыков в операционном тренажерном зале, что включает поэтапное освоение операции – мануальные навыки, управление аппаратурой и операционным микроскопом, освоение инструментария и грамотного использования расходных материалов. Обучение курируют опытные офтальмохирурги, которые индивидуально помогают каждому курсанту выполнять операции, корректируют, контролируют процесс обучения, отвечают на возникающие по ходу операций вопросы.

Теоретическая подготовка включает в себя лекционный, демонстрационный материал, вопросы-ответы, контроль полученных знаний. 

После прохождения курса обучения каждый хирург получает сертификат, дающий ему право самостоятельного выполнения глазных операций  в полном объеме.

Курсантам во время прохождения курса создана возможность проживания на территории центра.

Учебная лаборатория Wet lab  также принимает ваши пожелания и запросы для дальнейшего планирования программы курсов.

Документы необходимые для предоставления:

1. Копия паспорта

2. Копия диплома и свидетельства о прохождении курса интернатуры ( резидентуры) по офтальмологии

P.S. документы следует предоставить в организационный отдел Национального центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой

По всем вопросам обращаться в кабинет 5022, по следующим номерам +994 50 388 19 47, +994 51 433 81 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dear colleagues, We write you to the modern operating training laboratory WETLAB.

Training in WETLAB - is the unique opportunity to master the modern technology of all types of surgical intervention on the eye in the shortest possible time, to acquire professional skills. Training in the simulative centre is on following trends:

 1. Basic course of phacoemulsification
 2. Course of refractive surgery
 3. Course of glaucoma surgery
 4. Course of cataract surgery
 5. Course of urgent aid in ocular traumas
 6. Course of incompetent cataract

Each course consists of 2 parts: theoretical and practical. The lectures are read by the leading exports of NCO named after acad. Z.Aliyeva. The duration of training course is 1-2 weeks depending on the programme.

The main part of the practical work is devoted to detailed processing of skills in the operating gym that includes the phased mastering of operating – manual skills, control of equipment and operating microscope, mastering of tools and proper use of consumables. Training is supervised by experienced ophthalmo surgeons who individually help each student to perform operations, correct, control the learning process, answer the questions during the surgeries.

Theoretical background includes the lectural, demonstrative material, questions and answers, control of knowledge received.

 After the training course each surgeon receives a certificate giving him the right to self-fulfilling eye operations in full volume.

During the courses the opportunity to live on the territory of the centre is created.

The training laboratory Wet Lab also accepts your wishes and requests for further planning the course program.

Documents required to provide:

 1. Copy of passport
 2. Copy of diploma and certificate of completion of an internship (residency) course in ophthalmology.

P.s. The documents should be provided to the organizational department of the National Centre of Ophthalmology named after acad. Zarifa Aliyeva.


For all questions contract the office 5022. Telephone number: +994 50 388 19 47, +994 51 433 81 16