25.10.19 və 26.10.19 tarixlərində baş tutacaq konfransların proqramları

25.10.19 və 26.10.19 tarixlərində baş tutacaq konfransların proqramları

Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyəti 
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi

“RESPUBLİKANIN REGİONLARINDA OFTALMOLOGİYANIN İNKİŞAFI, PROBLEMLƏRİ, NAİLİYYƏTLƏRİ” mövzusunda
7-ci regional konfransının PROQRAMI

25 oktyabr 2019-cu il

I Hissə

1.Abdıyeva Y.C.
“AZƏRBAYCAN OFTALMOLOQLAR CƏMİYYƏTİNİN DÜNƏNİ VƏ BU GÜNÜ” 
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi  10 dəq.  
2. İbadov S.Ə.
“DAKRİOSİSTORİNOSTOMİYADA DRENAJ VASİTƏLƏRİNİN TƏTBİQİ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Masalli filialı
3. Əsədova Ş.Ə.
“İKİ VƏ BİR ÇOX PARALİÇ OLAN ƏZƏLƏLƏRDƏ CƏRRAHİ TAKTİKAMIZ”
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, oftalmologiya kafedrası
4. İmranova Ş.A.
“UŞAQLARDA VƏ YENİYETMƏLƏRDƏ  REFRAKSİYA ANOMALİYALARI VƏ ONLARIN AMBULATOR MÜALİCƏ ÜSULLARI”
Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
5. İsmayılov Q.?
“KERATOKONUS XƏSTƏLİYİ ZAMANI KROSSLİNK ƏMƏLİYYATININ MÜAQYİSƏLİ TƏHLİLİ”
Azərbaycan Tibb Universiteti
6. Əsədova T.?
“BİZİM TƏCRÜBƏMİZDƏ VİRUSLU KONYUNKTİVİTLƏR, ONLARIN DİFERENSİAL DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİ”
Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

II Hissə

1. Məhərrəmov P.M.
“MƏRKƏZİ KERATOKONUS OLAN XƏSTƏLƏRDƏ KROSSLİNKİNQDƏN SONRA ICL STAR İMPLANTASİYASININ NƏTİCƏLƏRİ”
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi    
2. Axundova L.Ə.
“MAKULANIN MÜASİR CƏRRAHİYYƏSİNDƏ YENİ ÜSULLARIN TƏTBİQİ”
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi    
3. Balayeva R.N.
“GÖZ YUVASININ RABDOMİOSARKOMASI”
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi    
4. Məmmədov R.A.
“AZƏRBAYCANIN REGIONLARINDA AKAD. ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ADINA MİLLİ OFTALMOLOGİYA MƏRKƏZİNİN VITREORETINAL XIDMƏTİ VƏ ONUN TƏŞKİLİ”
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi  
5. Rəcəbli R.X.
“ÖN SEQMENT OKT-nin BUYNUZ QİŞA PATOLOGİYALARININ AŞKAR EDİLMƏSİNDƏ ROLU”
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi  
_____________________________________________________
Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyəti 
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi 

Azərbaycan gənc oftalmoloqların “MÜASİR OFTALMOLOGİYANIN SON NAİLİYYƏTLƏRİ”  mövzusunda XIII elmi-praktiki konfransının PROQRAMI

26 oktyabr 2019-cu il

“Görmə üzvünün uşaq yaşı və ön hissəsinin patologiyalarına” həsr olunmuş çıxışlar

1. Həsənova R.M.
“RETİNİTİS PİGMENTOZA SİNDROMLAR İLƏ BİRLİKDƏ” 
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi  
2. .Əkbərova A.Ə.
“VAXTINDAN ƏVVƏL DOĞULMUŞLARIN RETİNOPATİYASININ MÜALİCƏSİNDƏ İLKİN NƏTİCƏLƏRİMİZ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi
3. Səfərova A.N., t.ü.f.d.
“40 YAŞDAN YUXARI MİOPİYALI XƏSTƏLƏRDƏ BUYNUZ QİŞA ABLYASİYASININ İNCƏLİKLƏRİ”
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi    
4. Həsənzadə L.Y.
“MİOPİYANIN PROFİLAKTİKASINDA MÜASİR DİAQNOSTİKANIN VƏ ERKƏN KORREKSİYANIN EFFEKTİVLİYİ” 
Əziz Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Oftalmologiya kafedrası
5. Bədəlova N.N., Məlikov A.M.
“İRREQULYAR ASTIQMATIZMIN QEYRI-CERRAHI KORREKSIYA ÜSULLARI”
Dünyagöz Bakı Xəstəxanası
6. Mirişova M.F., t.ü.f.d.
“ŞÜBHƏLİ TOPOQRAFİYALI GÖZLƏRDƏ, PRK ÜSULUNU VƏ CCL TEXNOLOGİYASINI İSTİFADƏ EDƏRƏK, MİOPİYANIN VƏ ASTİQMATİZMİN MÜALİCƏSİ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi
7. Əliyeva S.Ş..
“EKSİMER – LAZER CƏRRAHİYYƏDƏ “YENİ ÜSULUN” TƏTBİQİ”
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi   
8. Rüstəmbəyova G.R., Kərimov M.İ., t.ü.f.d.
“TƏKRAR VİTREKTOMİYA ƏMƏLİYYATLARDAN SONRA YARANAN SİMPATİK OFTALMİYA” (kliniki hal)
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi
9. Bayramova H.O.
“BUYNUZ QİŞANIN ZƏDƏDƏN SONRAKI XORALARININ KLİNİKİ-LABORATOR DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ”
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi   
10. Ələkbərova A.Ə.
“QLAUKOMA OLAN XƏSTƏLƏRDƏ YAŞ YOLLARININ PATOLOGİYASININ RASTLAŞMA TEZLİYİ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi

“Görmə üzvünün bülluru və vitreoretinal patologiyasına” həsr olunmuş çıxışlar

1. Məlikov A.M., Bədəlova N.N.
“QURU GÖZ SİNDROMUNDA İNVAZİV MÜALİCƏ ÜSULLARI”
Dünyagöz Bakı Xəstəxanası
2. Musayev T.Q., İbadov S.Ə.
“DESENTRASİYA OLMUŞ İNTRAOKULYAR LİNZANIN SKLERAL FİKSASİYA TEXNİKASI”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Masalli filialı
3. İbrahimova S.N., t.ü.f.d. Аğаyevа F.Ə.
“DƏLIB-KEÇƏN KERATOPLASTİKA İLƏ KOMBİNƏ OLUNMUŞ KATARAKTANIN EKSTRAKAPSULYAR EKSTRAKSİYASININ VƏ GÖZDAXİLİ LİNZANIN İMPLANTASİYASININ ÜSTÜNLÜKLƏRİ VƏ ÇATIŞMAMAZLIQLARI (OPEN SKY TRIPLE PROCEDURE” (kliniki hal)
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi
4. Xıdırova N.E.
“BİRİNCİLİ ARXA KAPSULOREKSİS İLƏ APARILMIŞ MULTİFOKAL İOL İMPLANTASİYASININ NƏTİCƏLƏRİNİN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ” 
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi    
5. Sayılova G.T., t.ü.e.d. Namazova H.K.
“PSEVDOEKSFOLİATİV SİNDROM ZAMANI QAN ZƏRDABINDA VƏ ÖN KAMERA MAYESİNDƏ SİTOKİNLƏRİN TƏYİNİ”
Şirvan şəhər  Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi
6. Nağızadə A.H., t.ü.f.d. Şahmalıyeva A.M.
“KOATS XƏSTƏLİYİNİN NADİR HALLARDA RAST GƏLİNƏN A TİPİK FORMASI”  
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, rezident
7. Quliyeva-Zeynalova G.S., t.ü.f.d. Əliyev X.D.
“TERSON SİNDROMU”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, rezident
8. Məmmədova L.Ş., t.ü.f.d. Axundova L.Ə.
“GOLDMAN-FAVRE SİNDROM” (kliniki hal)
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, volontyor (könüllü)
9. Əliyeva T.A., Məmmədov R.A.
“MİOPİK RETİNOŞİZİSİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN UZAQ NƏTİCƏLƏRİ”
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi
10. Əliyeva A.C., Novruzlu Ş.F.
“BİETTİ KRİSTALLİN TAPETORETİNAL DİSTROFİYASI” (kliniki hal) 
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, könüllü