Akademik Zərifə Əliyevanın 96 illiyinə həsr olunmuş “Oftalmologiyanın aktual məsələləri” mövzusunda elmi konfransın PROQRAMI (29 aprel 2019-cu il)

Akademik Zərifə Əliyevanın 96 illiyinə həsr olunmuş “Oftalmologiyanın aktual məsələləri” mövzusunda elmi konfransın PROQRAMI (29 aprel 2019-cu il)

08:30 Konfrans iştirakçıları tərəfindən fəxri xiyabanda akademik Zərifə Əliyevanın məzarının ziyarəti, önünə əklilin qoyulması.


I Hissə

09:30. Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor E.M. Qasımovun giriş sözü.

Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Elmi katibi, t.ü.e.d., dosent N.M. Rüstəmovanın çıxışı.

1. Qasımov E.M., Ağayeva F.Ə. “MULTİFOKAL İNTRAOKULYAR LİNZALARIN İMPLANTASİYASINDA “MİX AND MATCH” TEXNİKASI” 
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.

2. Muxatayeva G.K. “QAZAXISTANIN “ŞƏRƏF NİŞANI” ORDENLİ ELMİ TƏDQİQAT GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ İNSTİTUTUNDA ORTOKERATOLOGİYANIN TƏTBİQİ” 
Qazaxıstanın “Şərəf Nişanı” ordenli Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutu – 15 dəq.

3. Abdıyeva Y.C. “GƏNCƏ-QAZAX İQTİSADİ RAYONUNDA UŞAQ VƏ YENİYETMƏ ƏHALİSİNİN GÖRMƏ İTİLİYİNİN SƏCİYYƏLƏRİ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq. 

4. Aslanova V.Ə.
“XRONİKİ BLEFARİT FONUNDA “QURU GÖZ SİNDROMU” OLAN XƏSTƏLƏRİN MÜALİCƏSİNİN BİR SIRA ASPEKTLƏRİ”
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, oftalmologiya kafedrası, Bakı şəh. – 15 dəq.

5. Hüseynov O.A. “ŞƏKƏRLİ DİABETİN DİAGNOSTİKASI VƏ TİBBİ YARDIM ÜZRƏ ALGORİTMİ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.

6. Namazova H.K., Sayılova G.T. “AZƏRBAYCANDA ŞİRVAN ŞƏHƏRİ SƏNAYE MÜƏSSİSƏSİNDƏ ÇALIŞAN İŞÇİLƏRİN OFTALMOLOJİ MÜAYİNƏLƏRİ, PSEVDOEKSFOLİATİV SİNDROMUN RASTGƏLMƏ TEZLİYİ, BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Şirvan şəhəri Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi, oftalmoloji şöbə* – 15 dəq.

7. Abdullayeva E.А., Hacı İ.F. “TORLU QİŞANIN QAMARTOMASI” (kliniki hal)
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.

8. Məhərrəmov P.M. “KERATOEKTOZİYALARDA KERARİNG AS PROGRESSIVE THICKNESS İNTRASTROMAL KORNEAL RİNG SEGMENTLƏRİNİN İMPLANTASİYASININ NƏTİCƏLƏRİ”
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.

II Hissə

1. Qəlbinur T.P. “ÜVEITLƏ BAĞLI TOR QİŞA QOPMALARININ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ”
Azərbaycan Tibb Universitetinin Oftalmologiya kafedrası – 15 dəq.

2. Salmanova S.Z. “PRE-, PERİNATAL ENSEFALOPATİYA KECİRMİŞ UŞAQLARDA “AKKOMODASİYA SPAZMI” NIN YARANMA VƏ  TRANSFORMASİYASINDA ADRENO-XOLİNERJİK ƏLAQƏLƏRİN KORRELYASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.

3. Mirişova M.F.
“KERATAKONUS XƏSTƏLƏRİNİN İLKİN MƏRHƏLƏSİNDƏ PRK ÜSULUNUN VƏ KROSSLİNKİNG TEXNOLOGİYASININ TƏTBİQİ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.

4. Məmmədov R.A. “GÖZDAXİLİ  CİSİM OLAN XƏSTƏLƏRDƏ MÜALİCƏ TAKTİKASI”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.

5. Rəcəbli R.X. “FUNQAL KERATİTLƏR” (kliniki hal)
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.

6. Haqverdiyev F.T.,Hacımuradov K.N., Qasımov E.M. “VİTREORETİNAL ÇƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLARI ZAMANI MÜXTƏLİF ANESTEZİYA ÜSULLARININ OKULOVİSCERAL REFLEKSLƏRİN PROFİLAKTİKASINDA ƏHƏMİYYƏTİ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.

7. Məsiyeva Z.T. “BUYNUZ QİŞANIN POSTTRAVMATİK ƏRİMƏLƏRİ VƏ MÜALİCƏ ÜSULLARI” (ədəbiyyat icmalı)
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.

8. Əliyeva G.V. “BAŞ AĞRILARI İLƏ MÜŞAYİƏT OLUNAN ATİPİK VOQT-KOYANAGİ-HARADA SİNDROMU” 
Briz-L klinikası – 15 dəq.

9. Həsənova R.M. “SEREBRAL İFLİCLİ UŞAQLARDA GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ”
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi – 15 dəq.