“MÜASİR OFTALMOLOGİYANIN SON NƏALİYYƏTLƏRİ VƏ PROBLEMLƏRİ” mövzusunda gənc oftalmoloqların elmi konfransı keçiriləcək.

“MÜASİR OFTALMOLOGİYANIN SON NƏALİYYƏTLƏRİ VƏ PROBLEMLƏRİ” mövzusunda gənc oftalmoloqların elmi konfransı keçiriləcək.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ADINA MİLLİ OFTALMOLOGİYA MƏRKƏZİ

HÖRMƏTLİ HƏMKARLAR!

Sizi 30 noyabr 2018-ci il tarixində keçiriləcək “MÜASİR OFTALMOLOGİYANIN SON NƏALİYYƏTLƏRİ VƏ PROBLEMLƏRİ” mövzusunda gənc oftalmoloqların elmi konfransında iştirak etməyə dəvət edirik.

KONFRANSIN İŞİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ:

1. Refraksiya qüsurları və optik mühitlərin patologiyası. Müasir cərrahiyyə.

2. Uşaq yaşlarında görmə üzvünün patologiyası.

3. Qlaukoma: patogenez, diaqnostika, müalicə, monitorinq.

4. Vitreoretinal patologiya. Gözün distrofik və damar xəstəlikləri. Lazer və vitreoretinal cərrahiyyəsi.

5. Görmə üzvünün yeni törəmələri. Orbitanın və müdafiə apparatının plastik və rekonstruktiv cərrahiyyəsi.

6. Görmə üzvünün zədələri. Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə.

7. Görmə üzvünün infeksion və parazitar xəstəlikləri.

8. Oftalmoanesteziologiya.

9. Оptometriya, görmənin eynək və кontakt korreksiyası.

10. Oftalmologiyanın sosial məsələləri. Оftalmoloji xidmətin təşkili.

Çıxışlar və məqalələr üçün müraciətlər 01 sentyabr 2018-ci il tarixinə qədər qəbul edilir.

Konfransın rəsmi dilləri: azərbaycan, ingilis, türk, rus

 

Konfransın materialları məqalə şəklində “Oftalmologiya”jurnalında çap olunacaq.

“Oftalmologiya”jurnalında çap olunacaq məqalələrin tərtibatı üçün əsas tələblər

Azərbaycan AAK-nın tövsiyyə etdiyi resenziyalı elmi jurnallar siyahısına daxil olan  “Oftalmologiya” jurnalında məqalənin tərtibatına olan tələblər aşağıda qeyd edilən sаytda göstərilmişdir: www.oftalmologiya.az:

1. Dərc edilməsi üçün təqdim edilən iş A4 formatında olan kağızda, şrift ölçüsü – 12, aralıq – 1, səhifə parametrləri: yuxarı və aşağı – 2 sm, sola – 3 sm, sağa 1 sm olmaqla Times New Roman şrifti ilə çap edilərək təqdim edilməlidir;

2. Müəlliflərin soyadı və ad, ata adının baş hərfləri (müəəliflərin sayı 5 nəfərdən çox olmayaraq);

3. Elmi məqalənin həcmi 8 səhifədən çox olmayaraq;

а) məqalənin başlığı böyük hərflərlə;

b) işin yerinə yetirildiyi təşkilatın, şəhərin, ölkənin adları;

c) müəlliflərdən birinin elektron ünvanı. İş standart plan üzrə təqdim edilməlidir: giriş, işin məqsədi, materialları və metodları, nəticələri və onların müzakirəsi, rəy, istifadə edilən ədəbiyyatın siyahısı, rus və ingilis dillərində xülasə.

Məqaləyə olan tələblər tam olaraq institutun saytında göstərilmişdir. Müəlliflər əlaqə saxlanılması üçün koordinatlarını göstərməlidirlər: əlaqə nömrəsi, faks və ya e-mail ünvan. İş təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş olmalıdır. “Oftalmologiya” jurnalına məqalələri aşağıda göstərilən ünvana göndərin: oftal.jurnal@mail.ru


Konfransın keçiriləcəyi yer:  Azərbaycan, Naxçıvan ş.,

Konfransın keçirilmə tarixi:  30 noyabr 2018

Konfrans haqqında bütün məlumatlar göstərilən saytda yerləşdirilib: www.eye.gov.az

Təşkilat komitəsinin ünvanı: AZ 1114, Bakı şəh. Cavadxan küç., 35/15,  akamedik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi

Təşkilat komitəsinin əlaqə nömrələri:

Tel.:(+994 12) 569 09 23

(+994 50) 201 84 48

(+994 55) 201 84 48

Faks: (+994 12) 492 80 08

Təşkilat komitəsinin əlaqədar şəxsi:

Pirməmmədova Aysel

oftalmoloqlarcemiyyeti@gmail.com

Yerləşdirilmə və koordinasiya məsələləri: administrator@eye.az

Qeydiyyat: oftalmoloqlarcemiyyeti@gmail.com
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОФТАЛЬМОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА ЗАРИФЫ АЛИЕВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в научной конференции молодых офтальмологов на тему

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИкоторая состоится 30 ноября 2018 года.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Рефракционные нарушения и патология оптических сред.

Современная хирургия.

2. Патология органа зрения детского возраста.

3. Глаукома: патогенез, диагностика, лечение, мониторинг.

4. Витреоретинальная патология. Дистрофические и сосудистые заболевания глаза. Лазерная и витреоретинальная хирургия.

5. Новообразования органа зрения. Пластическая и реконструктивная хирургия орбиты и придаточного аппарата глаза

6. Травмы органа зрения. Реконструктивные и пластические вмешательства.

7. Инфекционные и паразитарные заболевания органа зрения.

8. Офтальмоанестезиология.

9. Оптометрия, очковая и контактная коррекция зрения.

10. Социальные вопросы офтальмологии. Организация офтальмологической помощи.

Заявки на выступления с докладом, публикации в виде статей будут приниматься до 01 сентября 2018г.

Материалы конференции будут опубликованы в виде статей в журнале «Офтальмология».

Требования к публикациям в журнале «Офтальмология»

Требования к оформлению статьи в журнале «Офтальмология», входящем в рекомендуемый ВАК Азербайджана перечень рецензируемых научных журналов, указан на сайте www.oftalmologiya.az:

1. Работа, представленная к печати, должна быть напечатана на бумаге формата А 4, шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 12,

интервал – 1, параметры страницы: верх и низ – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см.

2. Фамилии и инициалы авторов (не более 5 авторов);

3. Объем научной статьи не более 8 страниц;

а) название статьи с большой буквы;
b) название организации, города, страны, где выполнялась работа;
с) электронный адрес одного из авторов. Работа должна быть представлена по стандартному плану: вступление, цель работы, материалы и методы, результаты и их обсуждение, заключение, список литературы, резюме на русском и английском языках.

Полностью требования к статье указаны на сайте института. Авторам следует указать координаты для связи: контактный телефон, факс или e-mail. Работа должна быть заверена руководителем организации. Статьи в журнал «Офтальмология» посылать в редакцию журнала по адресу oftal.jurnal@mail.ru

Официальные языки конференции: азербайджанский, английский, турецкий, русский

Место проведения конференции: Азербайджан, г. Нахичевань

Время проведения конференции: 30 ноября 2018 года

Вся информация о конференции размещена на сайте: www.eye.gov.az

Адрес оргкомитета: AZ 1114, г. Баку, ул. Джавадхана, 35/15, Национальный Центр Офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой

Контактные телефоны оргкомитета:

Тел.: (+994 12) 569 09 23

(+994 50) 201 84 48

(+994 55) 201 84 48

Факс: (+994 12) 492 80 08

Контактное лицо оргкомитета:

Пирмамедова Айсель

oftalmoloqlarcemiyyeti@gmail.com

Вопросы размещения и координация: administrator@eye.az

Регистрация: oftalmoloqlarcemiyyeti@gmail.com
MINISTRY OF HEALTH OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC NATIONAL OPHTHALMOLOGY CENTRE NAMED AFTER ACADEMICIAN ZARIFA ALIYEVA

Dear colleagues!

We invite you to take part in the scientific conference of young ophthalmologists" RECENT ACHIEVEMENTS AND PROBLEMSOF MODERN OPHTHALMOLOGY", which will be held on November 30, 2018.

Main directions of the conference work

1.      Refractive disorders and the pathology of optical media. Modern surgery

2.      Pathology of the childhood organ of vision.

3.      Glaucoma: pathogenesis, diagnosis, treatment, monitoring.

4.      Vitreoretinal pathology. Diagnostic and vascular diseases of the eye. Laser and vitreoretinal surgery.

5.      Neoplasms of organ of vision. Plastic and reconstructive surgery of orbit and the adnexa of the eye.

6.      Traumas of the organ of vision. Reconstructive and plastic interventions.

7.      Infections and parasitic diseases of the organ of vision.

8.      Opthalmoanestheiology.

9.      Onotometry, spectacle and contact vision correction.

10.  Social issues of ophthalmology organization of ophthalmologic care.

Please, in connection with speeches apply till September 01, 2018.

Official languages of the conference: Azerbaijani, Russian, Turkish, English.

 

The materials  of conference will be published in the "Ophthalmology" journal.

Requirements for the article in the journal “Ophthalmology” included in the recommended by Higher Attestation Commission of Azerbaijan list of peer-reviewed scientific magazines are indicated on the website www.oftalmologiya.az

1. The work presented for publication must be printed on A 4 paper, font - Times New Roman, font size - 12, interval - 1, parameters Pages: top and bottom - 2 cm, on the left - 3 cm, on the right - 1 cm.

2. Surnames and initials of authors (not more than 5 authors);

3. The volume of a scientific article is not more than 8 pages;

а) title of the article with a capital letter;

b) the name of the organization, the city, the country where the work was done;

с) email address of one of the authors. The work should be presented according to the standard plan: introduction, purpose of the work, materials and methods, results and their discussion, conclusion, references, summary in Russian and English.

Completely requirements for the article are listed on the Institute's website. Authors should indicate the coordinates for communication: contact phone, fax or e-mail. The work must be certified by the head of the organization. Articles in the magazine "Ophthalmology" should be sent to the editorial office of the journal at the address: oftal.jurnal@mail.ru


Venue of the Conference: Azerbaijan, Nakhichevan c.,           

Time of a conference: November 30, 2018

All information about the conference is available on the website: www.eye.gov.az

Address of organizing committee: AZ 1114, Baku city, Javadkhan str., 35/15,  National Center for Ophthalmology named after academician Zarifa Aliyeva

Contact telephones of the organizing committee:

Phone: (+994 12) 569 09 23

(+994 50) 201 84 48

(+994 55) 201 84 48

Fax: (+994 12) 492 80 08

Contact person of the organizing committee:

Pirmamedova Aysel

oftalmoloqlarcemiyyeti@gmail.com

Accommodation issues and coordination: administrator@eye.az

Registration: oftalmoloqlarcemiyyeti@gmail.com